Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20 kwietnia 2009 r. złożony przez Gminę Żyrardów projekt pod nazwą Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich adaptacja na cele kulturalno-artystyczne znalazł się na liście wniosków przewidzianych do dofinansowania w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

 

24 lutego 2010 r., Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, Wicemarszałek Stefan Kotlewski i Prezydent Miasta Żyrardowa Andrzej Wilk podpisali umowę dotyczącą dofinansowania projektu.

Przedmiotem projektu Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich adaptacja na cele kulturalno - artystyczne był remont, modernizacja i adaptacja dwóch zabytkowych budynków Resursy i Kręgielni wraz z najbliższym otoczeniem. W rewaloryzowanym budynku Resursy znajdują się: reprezentacyjna sala widowiskowo-teatralna, sale prób teatralno-tanecznych, kameralne sale klubowe, pomieszczenia Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. W budynku Kręgielni zlokalizowana została wystawa stała dotycząca historii Żyrardowa, której przygotowaniem zajęło się Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie - partner projektu. W zmodernizowanych obiektach zostały zastosowane profesjonalne systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz system sygnalizacji alarmowej. Dodatkowo projekt obejmował zagospodarowanie obszaru, na którym znajduje się Resursa i Kręgielnia. W związku z tym zostały wykonane następujące prace: uporządkowanie terenu, utworzenie miejsc postojowych, utwardzenie nawierzchni, urządzenie terenów zielonych z elementami małej architektury oraz częściowe ogrodzenie terenu. Wszystko to decyduje o powabie tego wyjątkowego miejsca i sprawia, że w sposób szczególny zachęca do zwiedzania. Rewaloryzacja Resursy i Kręgielni przyczyniła się do przywrócenia funkcji pierwotnych czyli kulturalno - artystycznych oraz do powstania niepowtarzalnego na skalę regionu ośrodka kultury, który wpłynął na zwiększenie udziału mieszkańców w życiu kulturalnym, zwiększenie i poprawę jakości oferty kulturalnej oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu. Resursa stanowi centrum kulturalne Żyrardowa, a zarazem największy projekt inwestycyjny w naszym mieście.

Pamięć o dziedzictwie kulturowym kształtuje tożsamość narodową. Dlatego tak istotne jest przybliżanie i przedstawianie jego bogactwa. Bez znajomości przeszłości, w jej różnorodnych przejawach, trudno jest budować przyszłość.

 

Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu udziela Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Żyrardowa pod numerem tel.   (46) 858 15 70 , a także drogą mailową pod adresem: wydzial.ue@zyrardow.pl

 

dla rozwoju Mazowsza

 

Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich adaptacja na cele kulturalno-artystyczne

 

Beneficjent: Gmina Żyrardów

Całkowita wartość projektu: 14 341 211,30 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 12 024 572,24 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 5 670 788,27 PLN

 

Okres realizacji projektu: 19.03.2007 - 16.12.2011


Partner projektu:

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Przejdź do wydarzeń

Copyright © RESURSA Urząd Miasta Żyrardowa 2011